પોતાનાથી અડધી ઉંમર સુધીની સ્ત્રીઓ સાથે કર્યા છે આ નેતાઓએ લગ્ન, જાણો..

પ્રેમ આંધળો હોય છે આ કોઈ આશિકે સાચું જ કહ્યું છે. જયારે કોઈ વ્યક્તિને કોઈની સાથે પ્રેમ થાય છે તો

Read more