વાહ જગતના તાત: લોકડાઉનને કારણે શાકભાજી ફ્રીમાં આપી સેવા કરી રહ્યો છે આ ખેડૂત

આ લોકડાઉનમાં કેટલાય લોકો મદદ માટે આગળ આવ્યા છે. પોતપોતાની રીતે જરૂરિયાતમંદ લોકોની મદદ કરી રહ્યા છે. જેથી કોઈ ભૂખ્યું

Read more