અમેઠી: રાહુલ ગાંધીએ 5 ટ્રક ચોખા, ૫ ટ્રક લોટ, 1 ટ્રક દાળ, તેલ-મસાલા અને ખાદ્ય સામગ્રી મોકલી

કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ અમેઠીમાં નિરાધાર, જરૂરિયાતમંદ લોકોની મદદ માટે પાંચ ટ્રક ચોખા, પાંચ ટ્રક લોટ, ઘઉં અને એક ટ્રક

Read more